Algemene Voorwaarden Roos Carpaccio

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Indien in deze Algemene Voorwaarden namen of begrippen met een hoofdletter zijn geschreven hebben zij de volgende betekenis: 

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Roos Carpaccio;

Klant

een wederpartij van Roos Carpaccio onder een Overeenkomst;

Overeenkomst

een overeenkomst tussen Roos Carpaccio en de Klant aangaande de (ver)koop en levering van Producten;

Producten

de door Roos Carpaccio aan de Klant te verkopen en te leveren (vlees)producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot carpaccio;

Roos Carpaccio

Roos Carpaccio B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te (2808 NG) Gouda aan het adres Gouderaksedijk 66 c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67512747,

en/of aan haar gelieerde (rechts)personen die gebruik maken van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen Roos Carpaccio en de Klant. Tussen Roos Carpaccio en de Klant staat vast dat indien eenmaal deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een tussen hen ontstane rechtsverhouding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een Overeenkomst, deze ook op latere rechtsverhoudingen onverkort van toepassing zijn. 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

1.4 Roos Carpaccio is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig (dus zonder instemming van de Klant) te wijzigen in welk geval de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is op de Overeenkomst.

 

2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Roos Carpaccio zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Kennelijke vergissingen, zoals typfouten, in offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Roos Carpaccio binden haar niet. 

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Roos Carpaccio worden gedurende één (1) maand gestand gedaan, tenzij een offerte of aanbieding anders vermeldt. Een later uitgebrachte offerte of aanbieding treedt in de plaats van een eerdere offerte of aanbieding (waarmee de eerdere offerte of aanbieding komt te vervallen), ongeacht of de eerdere offerte of aanbieding een termijn voor de aanvaarding bevat en ongeacht of de Klant reeds een mededeling van aanvaarding heeft verzonden.

2.3 Indien en voor zover meerdere Klanten gezamenlijk partij zijn bij een Overeenkomst, zijn alle daarbij betrokken Klanten hoofdelijk jegens Roos Carpaccio aansprakelijk voor alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

 

3. Prijzen

3.1 De door Roos Carpaccio gehanteerde prijzen zijn in de eurovaluta en exclusief omzetbelasting (btw), verzendkosten, accijnzen en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij door Roos Carpaccio expliciet anders wordt aangegeven.

3.2 Roos Carpaccio heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering van Producten te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de Producten en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.3 De door Roos Carpaccio bij de Klant in rekening te brengen verzendkosten zijn afhankelijk van de door Roos Carpaccio ingeschakelde vervoerder en omvang en hoeveelheid van de te leveren Producten.

 

4. Betaling

4.1 De Klant dient alle facturen van Roos Carpaccio binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen. Dit betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek.

4.2 Roos Carpaccio is gerechtigd om aan de Klant een voorschot te vragen alvorens Roos Carpaccio gehouden is de Producten te leveren.

4.3 Roos Carpaccio is gerechtigd aan de Klant per deellevering van Producten een factuur te sturen.

4.4 Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van de Klant.

4.5 Ter zake de door Roos Carpaccio bij de Klant in rekening gebrachte bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Roos Carpaccio volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.

4.6 Indien de Klant het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen één (1) maand na factuurdatum schriftelijk aan Roos Carpaccio mee te delen op straffe van verval van het recht daartoe. 

4.7 Indien de Klant in verzuim verkeert met betrekking tot het voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Roos Carpaccio, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Roos Carpaccio te berekenen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of een opvolgend besluit, ongeacht of voornoemd (opvolgend) besluit materieel van toepassing is op de vordering van Roos Carpaccio.

4.8 De Klant is nimmer gerechtigd (een) (pretense) vordering(en) op Roos Carpaccio te verrekenen met schulden aan Roos Carpaccio. 

 

5. Levering

5.1 De Producten worden (af)geleverd direct over de drempel van het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Roos Carpaccio is gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren.

5.3 Alle door Roos Carpaccio genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Roos Carpaccio niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Roos Carpaccio de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan de Klant leveren.

5.4 De Producten worden getransporteerd voor rekening en risico van de Klant.

5.5 Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze aan de Klant zijn afgeleverd, dan wel het moment waarop de Producten door of namens Roos Carpaccio ter aflevering aan de Klant zijn aangeboden.

 

6. Recht van reclame & conformiteit

6.1 De Klant is verplicht terstond na aflevering van de Producten te controleren of de afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien de Klant niet binnen twee (2) dagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Producten en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Producten geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door de Klant onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.2 Gewichtsverlies van de Producten door koeling of bevriezing geldt niet als een tekortkoming.

6.3 Indien de Klant van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dient de Klant dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Roos Carpaccio schriftelijk mede te delen.

6.4 Indien de Klant (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Producten en hetgeen de Klant redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal Roos Carpaccio deze melding schriftelijk bevestigen aan de Klant. Roos Carpaccio zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met de Klant en het nodige onderzoek verrichten, waarbij de Klant Roos Carpaccio binnen zeven (7) dagen nadat de melding bij Roos Carpaccio bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen. 

6.5 Reclames geven aan de Klant niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

6.6 Indien Roos Carpaccio een reclame gegrond bevindt, zal Roos Carpaccio te harer keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of de betrokken Producten kosteloos vervangen. 

6.7 Indien de Klant de Producten geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd en na het verstrijken van een periode van dertig (30) dagen na aflevering van de Producten, vervalt het recht op reclame en/of schadevergoeding.

 

7. Recall

7.1 Indien zich een omstandigheid voordoet met betrekking tot de voedselveiligheid van de Producten in de zin van de Warenwet, is de Klant verplicht Roos Carpaccio hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

7.2 Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om voor eigen rekening en risico al hetgeen te doen en/of na te laten teneinde de betreffende Producten uit de handel te halen en te houden en, indien en voor zover de Klant de Producten al heeft wederverkocht, terug te roepen. Ter zake dient de Klant iedere medewerking aan Roos Carpaccio te verlenen.

7.3 Indien aan Roos Carpaccio door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen en/of instructies worden opgelegd op grond van de Warenwet en/of aanverwante (Europese) wet- en regelgeving in het kader van voedselveiligheid, dan is de Klant verplicht zich naar deze aanwijzingen en/of instructies te gedragen als ware deze jegens hem gericht.

7.4 In geen geval is de Klant gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met Roos Carpaccio over te gaan tot een terugroepactie van de Producten. 

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van Roos Carpaccio totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor de door Roos Carpaccio geleverde Producten volledig aan Roos Carpaccio zijn voldaan. De eigendom van de aan de Klant geleverde en te leveren Producten wordt tevens door Roos Carpaccio voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op de Klant.

8.2 De Klant dient de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Roos Carpaccio rust duidelijk te markeren als het eigendom van Roos Carpaccio.

8.3 Indien de Klant als wederverkoper optreedt, mag de Klant de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Roos Carpaccio doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

8.4 De Klant dient Roos Carpaccio onverwijld schriftelijk te informeren indien:

(i) derden aanspraken of pogingen doen om onder het eigendomsvoorbehoud van Roos Carpaccio vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden;

(ii) (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door de Klant wordt aangevraagd of aan hem wordt verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van de Klant wordt getroffen, of

(iii) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of de Klant failliet wordt verklaard.

8.5 De Klant geeft aan Roos Carpaccio toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werk- en/of openingstijden van de Klant) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

8.6 De Klant dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Roos Carpaccio vallende Producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s te verzekeren.

8.7 Zolang Roos Carpaccio nog een eigendomsvoorbehoud op de Producten heeft, kan de Klant de Producten niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De totale aansprakelijkheid van Roos Carpaccio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Roos Carpaccio in het betreffende geval aan haar uitkeert. Indien geen uitkering plaatsvindt, is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de Klant aan Roos Carpaccio in een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is betaald en in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro).

9.2 Als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt aangemerkt een enkele gebeurtenis c.q. gedraging of samenhangende reeks van gebeurtenissen c.q. gedragingen, alsmede elke gebeurtenis die in verband staat met de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, in die zin dat Roos Carpaccio voor een schadeveroorzakende gebeurtenis slechts éénmaal kan worden aangesproken.

9.3 De aansprakelijkheid van Roos Carpaccio voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Klant, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door de Klant worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Roos Carpaccio.

9.4 Aansprakelijkheid van Roos Carpaccio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant binnen één (1) maand nadat hij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen, Roos Carpaccio deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Roos Carpaccio een redelijke termijn van tenminste twee (2) weken wordt gesteld om de tekortkoming weg te nemen en Roos Carpaccio ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een toelichting op de maatregelen die de Klant heeft getroffen ter voorkoming c.q. beperking van schade. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval na ommekomst van één (1) jaar na levering van de Producten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.5 De Klant vrijwaart Roos Carpaccio voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het bepaalde in dit artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Klant zou blijven indien de betreffende derde de Klant zou aanspreken.

9.6 Het bepaalde in dit artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Roos Carpaccio zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

10.Overmacht

10.1 Indien Roos Carpaccio door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

10.2 Onder overmacht van Roos Carpaccio wordt verstaan elke van de wil van Roos Carpaccio onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Klant wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Roos Carpaccio kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van door Roos Carpaccio ingeschakelde hulppersonen (zoals opdrachtnemers), een tekortkoming van de toeleveranciers van Roos Carpaccio, technische- of computerstoringen, storingen of vertragingen in telecommunicatiediensten, brand, (water)schade, beperkende overheidsmaatregelen (ongeacht of die overheidsmaatregelen rechtstreeks gericht zijn op de exploitatie van de onderneming van Roos Carpaccio) en/of epidemieën. Wanneer een overmachtssituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben zowel de Klant als Roos Carpaccio het recht om de Overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar daarnaast iets verschuldigd zullen zijn.

 

11. Beëindiging 

11.1 Roos Carpaccio is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

  1. de Klant tekortschiet in zijn (betalings)verplichtingen;
  2. de Klant, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
  3. ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, of
  4. er door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de Klant door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 (ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn), dan wel in de samenstelling van haar directie een wijziging optreedt,

en zonder dat Roos Carpaccio wegens deze beëindiging tot enige (schade)vergoeding en/of restitutie gehouden is. 

11.2 Indien de Klant op het moment van beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Roos Carpaccio voor het moment van beëindiging reeds heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

 

12. Slotbepalingen

12.1 Roos Carpaccio is gerechtigd om op haar website en via andere kanalen, waaronder social media, referenties aan de Klant op te nemen.

12.2 Het recht van de Klant op vernietiging, dan wel op ontbinding en/of opschorting van de Overeenkomst is uitgesloten, behoudens het bepaalde in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen Roos Carpaccio en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.4 De rechtsverhouding tussen Roos Carpaccio en de Klant, waaronder begrepen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

12.5 Geschillen tussen Roos Carpaccio en de Klant voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) een Overeenkomst zullen exclusief beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 

 

13. Contact

Roos Carpaccio B.V.

Gouderaksedijk 66 c

2808 NG Gouda

T: 0182 769 254

E: info@rooscarpaccio.nl

W: www.rooscarpaccio.nl

KvK: 67512747